Công ty TNHH May Phương Thảo
Hiệp Hội Phát Triển Hàng Tiêu Dùng Việt Nam