Công ty In, Đầu tư Thương mại Đức Trường
Hiệp Hội Phát Triển Hàng Tiêu Dùng Việt Nam